هشدار صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد جهان

صندوق بین المللی پول هشدار داده است که بحران حوزه یورو، اقتصاد جهان را در معرض خطری جدی قرار داده است.

این صندوق در ارزیابی جدید خود، رشد اقتصادی در جهان را ۳.۲۵ تخمین زده است که ۰.۷۵ از پیش بینی اولیه همین نهاد کمتر است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۱۲ کشورهای حوزه یورو، بویژه ایتالیا و اسپانیا، دچار رکود اقتصادی خواهند شد. به گفته این صندوق تمام جهان اثر این رکود را احساس خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول از دولت ها خواسته است که به چگونگی کاهش هزینه های خود و شدت و سرعت اجرای سیاست های ریاضتی توجه کنند.