نصف شدن آمار مرگ دراثر حمله قلبی در انگلستان

مطالعه ای توسط دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که میزان مرگ در اثر حمله قلبی در انگلستان در یک دهه اخیر نصف شده است.

نتایج این مطالعه در "بریتیش مدیکال جورنال" چاپ شده است.

اطلاعات مربوط به بیش از ۸۰۰ هزار مرد و زن که در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ دچار حمله قلبی شدند بررسی شد.

آنها دریافتند که در سال های اخیرتر این دوره آمار حملات قلبی کاهش یافت و آمار مرگ در این موارد نیز پایین تر بود.

محققان می گویند بهبود مراقبت های بهداشتی در "ان اچ اس" (سازمان خدمات بهداشت عمومی) و تدابیر پیشگیرانه از عوامل این کاهش بوده است.

تحقیقات آکسفورد نشان داد که آمار مرگ در این مدت در مردان به اندازه ۵۰ درصد و در زنان ۵۳ درصد کاهش یافت.