سودان به محموله های نفتی سودان جنوبی اجازه عبور داد

دولت سودان می گوید در تلاش برای بهبود روابط بین این کشور و سودان جنوبی به محموله های نفتی متعلق به سودان جنوبی اجازه داده تا بندر سودان را ترک کنند.

این خبر از سوی مقامات دولت سودان در حالی بیان شده که گفتگوها برای حل مناقشه بین دو کشور با شکست مواجه شده است.

یکی از میانجیگران سودانی گفته است به کشتی های حامل محموله نفت اجازه داده شده تا هر چه سریعتر بندر سودان را ترک کنند.

این مقام سودانی گفته است که کشورش تمایل دارد تا مذاکرات از سرگرفته شود.

سودان جنوبی اوایل هفته جاری تولید نفت خود را متوقف کرده و همسایه شمالی اش را متهم کرد که نفت تولیدی این کشور را توقیف کرده است.