توصیه مقام چینی به شدت عمل علیه راهبان تبتی

دبیر حزب کمونیست چین شعبه لهاسا، پایتخت تبت، از پلیس خواسته است به منظور جلوگیری از گسترش ناآرامی در این سرزمین تحت حکومت جمهوری خلق چین، بر مراقبت های امنیتی بر صومعه های راهبان بودایی بیافزاید.

این مقام حزبی به روحانیون تبتی هم هشدارداده است که در صورت بروز ناآرامی در تبت، از این سرزمین اخراج خواهند شد.

از حدود یک هفته پیش، محله های تبتی نشین در استان سوچوان چین شاهد اعتراضات خشونت آمیز علیه ادامه حکومت چین بر تبتب بوده و مقامات رسمی از کشته شدن دو نفر در جریان این اعتراضات خبر داده اند هر چند معترضان شمار قربانیان را بیشتر اعلام کرده اند.