چهار شهروند بریتانیا به توطئه برای عملیات تروریستی اعتراف کردند

چهار نفر در دادگاهی در بریتانیا به برنامه ریزی برای بمبگذاری در بورس اوراق بهادار لندن اعتراف کرده اند.

این افراد که شهروندی بریتانیا را دارند، بنگلادشی و پاکستانی الاصل هستند.

کارآگاهان این افراد را برای مدتی زیر نظر داشتند و در دسامبر سال ۲۰۱۰ پیش از این که دست به اقدام بزنند، آنها را بازداشت کردند.

این چهار نفر در دادگاه اعتراف کردند که مقدمات اجرای برنامه خود را با تهیه بمب دست ساز برای کار گذاشتن در توالت های بازار بورس لندن فراهم کرده بودند.

در دادگاه همچنین گفته شد که این افراد چگونه قصد ایجاد وحشت در میان مردم و آسیب رساندن به اقتصاد را داشتند.