خطوط هواپیمایی آمریکا ۱۳ هزار پرسنل خود را تعدیل می کند

یکی از سه شرکت هواپیمایی اصلی آمریکا "آمریکن ایرلاینز" اعلام کرده که حدود ۱۶ درصد از پرسنل خود را تعدیل می کند.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرده که به منظور صرفه جویی در هزینه های خود ناچار به حذف ۱۳ هزار فرصت شغلی است.

آمریکن ایرلاینز همچنین از کاهش دستمزدها و حذف برخی از مزایای شغلی خبر داده است.

این شرکت بزرگ هواپیمایی در ماه نوامبر گذشته اعلام ورود به مرحله استفاده از بیمه ورشکستگی کرده بود تا از این طریق بتواند جلوی ورشکستگی کامل را بگیرد.