دادگاه نظامی برای سرباز ارتش آمریکا

ارتش آمریکا اعلام کرده بردلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به درز صدها هزار اطلاعات محرمانه به سایت افشاگر ویکی لیکس، باید در دادگاه نظامی حاضر شود.

اگر آقای منینگ در این دادگاه به جرم انتشار اطلاعات و "همدستی با دشمن" مجرم شناخته شود، به حبس ابد محکوم می شود.

آقای منینگ چند ماه گذشته مقابل دادگاه حضور یافته بود اما پیشنهاد شده بود پرونده او در یک دادگاه نظامی مورد بررسی قرار گیرد.

آقای منینگ در سال ۲۰۱۰ پس از افشای مدارک محرمانه توسط وب سایت ویکی لیکس دستگیر شد.

هنوز ارتش آمریکا تاریخ مشخصی برای این دادگاه اعلام نکرده است.