اعتراض قاضی دادگاه به دادستان‌های پرونده ارباب‌سیر

قاضی جان کنن، قاضی پرونده منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن، از اینکه دادستان‌ها تمام مدارک پرونده را در اختیار وکلای متهم قرار نداده‌اند خشمگین شد.

قاضی کنن امروز سه شنبه ۷ فوریه (۱۸ بهمن) در جلسه مقدماتی دادگاه گفت که دادستان ها تا روز ۹ مارس (۱۹ اسفند) فرصت دارند تا تمام مدارک را در اختیار وکلای متهم قرار دهند.

به گفته بهمن کلباسی، خبرنگار ما که در دادگاه حضور داشت، قاضی گفت که تأخیر در چنین کاری در حق متهمی که در بازداشت به سر می برد و شاهدان پرونده منصفانه نیست.

او روز ۲۲ اکتبر را برای آغاز محاکمه تعیین کرد، اما وکیل آقای ارباب سیر خواهان فرصت بیشتری شد.

قاضی از وکیل خواست که دلایل خود را به صورت مکتوب به او بنویسد و هشدار داد که ممکن است با تقاضای او موافقت نکند.