رئیس جمهور مستعفی مالدیو: خطر کودتا مرا وادار به استعفا کرد

محمد نشید، رئیس جمهوری مستعفی مالدیو، گفته است که تحت فشار شماری از افسران مسلح پلیس و ارتش که از حمایت محمد وحید حسن، معاون رئیس جمهوری، برخوردار بودند مجبور به کناره گیری شده است.

در مقابل، محمد وحید حسن که ریاست جمهوری را بر عهده گرفته، اظهارات رئیس جمهوری مستعفی در مورد برنامه ریزی برای کودتا را تکذیب کرده و گفته است که به دموکراسی چند حزبی متعهد است.

روز گذشته، محمد نشید که ظاهرا به دلیل برکنار کردن یک قاضی ارشد با شورش شماری از ماموران پلیس مواجه شده بود، در یک سخنرانی تلویزیونی استعفای خود را اعلام کرد و گفت که قدرت را به معاون رئیس جمهوری واگذار کرده است.