پای نظامیان زن آمریکایی به خط مقدم باز می شود

نیروهای مسلح آمریکا محدودیت های کمتری را بر حضور زنان در نقش های رزمی اعمال می کند.

بر اساس دستورالعمل تازه ارتش آمریکا، از این پس سربازان زن نقش بیشتری در عملیات رزمی خواهند داشت ولی همچنان از حضور در یگان های پیاده نظام، زرهی و کماندویی منع شده اند.

گروه های مدافع حضور زنان در واحدهای نظامی آمریکا تغییرات جدید را کافی نمی دانند.

زنان چهارده درصد نیروهای مسلح آمریکا را تشکیل می دهند.

به گفته تحلیلگران، تجربه جنگ های عراق و افغانستان بیانگر تغییر شرایط جنگی در سخت تر شدن تمایز میان خط مقدم جبهه با پشت جبهه است.

بر اساس تغییرات جدید، ۱۴ هزار پست سازمانی جدید برای زنان در نیروهای مسلح آمریکا تعریف شده است که بیشتر آنها مربوط به نیروهای زمینی و تفنگدار دریایی است.

دویست هزار زن در واحدهای نظامی آمریکا خدمت می کنند و ۱۴۴ نفر از آنها در جنگ های عراق و افغانستان کشته شده اند.