دولت ائتلافی یونان با تدابیر ریاضیتی جدید موافقت نکرد

لوکاس پاپادموس، نخست وزیر یونان موفق نشد حمایت دولت ائتلافی کشورش را برای تصویب قوانین جدید ریاضت اقتصادی جلب کند.

آقای پاپادموس جهت کسب موافقت دولت ائتلافی با طرح مالی خود با مقامهایی از سه حزب تشکیل دهنده این دولت دیدار کرده بود.

گزارش ها حاکی از آن است آنچه باعث شکست گفتگو شده، طرح کاهش حقوق بازنشستگی است.

گفته شده آقای پاپادموس قرار است شخصا با مقامات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در این باره گفتگو کند.

آنچه در بسته ریاضت مالی ارائه شده، تقلیل ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کاهش حقوق بازنشستگی و اخراج ۱۵ هزار کارمند دولت بوده که با تظاهرات مردم روبرو شده است.