رهبران تشکل جوانان وابسته به دولت روسیه به جرایم اینترنتی متهم شدند

روزنامه کومرسانت، از نشریه های معتبر روسیه، تعدادی از اعضای رهبری گروه موسوم به "نشی" را متهم کرده که در سال ۲۰۰۸، سایت اینترنتی این نشریه را هک کردند و افزوده است که اخیرا به یک ایمیل دست یافته که ارتباط آنان با این جرم اینترنتی را اثبات می کند.

گروه نشی یک تشکل جوانان تحت حمایت مالی دولت روسیه است و روزنامه کومرسانت خواستار پیگرد جنایی افرادی شده است که آنان را به ارتباط با هک کردن نشریه متهم می کند.

رهبری گروه نشی این اتهام را رد کرده است.