پایان اعتصاب عمومی اتحادیه های کارگری در اسرائیل

در اسرائیل، اتحادیه های کارگری این کشور پس از توافق با وزارت دارایی به اعتصاب خود پایان دادند.

اعتصاب، فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی، بانک ها و ادارات دولتی را در این کشور مختل کرده است.

از چهار شنبه گذشته هشتم فوریه کارکنان بخش عمومی با درخواست قراردادهای کاری بهتر، دست از کار کشیدند.

براساس توافق به دست آمده، از این پس کارکنان قراردادی از افزایش دستمزد و مزایای بیشتر برخوردار خواهند بود.

در ماه نوامبر سال گذشته هم هراران تن از کارکنان و کارمندان بخش دولتی و عمومی اسرائیل دست به اعتصاب زدند که باعث اختلال در فعالیت بیمارستانها، ادارات دولتی و بخشی از شبکه حمل و نقل از جمله فرودگاه اصلی این کشور شد.