کاهش آمار قتل در خوارز مکزیک

فلیپه کالدرون رئیس جمهوری مکزیک گفته است که قتل ها در خشن ترین شهر این کشور، سیوداد خوارز، از سال ۲۰۱۰ که رکورد تازه ای ثبت کرد نصف شده است. در آن سال سه هزار نفر در شهر به قتل رسیده بودند.

آقای کالدرون گفت که ایجاد اشتغال عامل مهمی در کاهش خشونت بوده است.

بیشتر قتل ها نتیجه جنگ میان کارتل های مواد مخدر بوده است.

تحلیلگران می گویند که این کاهش می تواند به معنی موفقیت کارتل سینالوا در کنار زدن رقبای اصلی اش در خوارز باشد.

این گروه به خاطر کشتارهای بی رحمانه معروف است.

آمار قتل ها در این شهر از ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۷ به سه هزار نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده بود.