شورشیان در دارفور صلحبانان یونامید را آزاد کردند

شورشیان در استان دارفور سودان می گویند که ۴۹ صلحبان اتحادیه آفریقا را که متهم به ورود غیرمجاز به ناحیه خود کرده بودند آزاد کرده اند.

اما شورشیان جنبش عدالت و توسعه (جم) می گویند سه نفر دیگر که مظنون به فعالیت برای سازمان های امنیتی یونان هستند را همچنان نگاه می دارند.

ماموریت مشترک صلح میان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا (یونامید) می گوید که این صلحبانان بدون همکاران خود آنجا را ترک نمی کنند.

جم گفت که بیشتر افراد بازداشت شده در یکشنبه شب سربازان سنگالی این نیرو بودند اما همچنین سربازانی از غنا، رواندا و یمن در میان آنها حضور داشتند.