"شبه نظاميان ليبی امنيت را سلب کرده اند"

بخش حقوق بشر سازمان عفو بين الملل می گويند گروه های شبه نظامی ليبی ثبات و امنيت ليبی را در بخشهای زيادی از اين کشور به خطر انداخته اند.

بنا به گزارش اين سازمان، این گروهها بازمانده های پیکارجويانی هستند که باعث سقوط رژیم معمر قذافی، رهبر پيشين ليبی از قدرت شدند.

اين سازمان می گويد اين گروه ها در غرب ليبی جولان می دهند و به قتل بدون محاکمه، شکنجه و زندان بدون اتهام دست می زنند و قربانيان اغلب مهاجران، مخصوصا آفريقاييهای سياه پوست هستند.

سازمان عفو بين الملل می گويد، دولت جديد ليبی موفق نشده است تا از اين خشونت ها جلوگيری کند و آنهايی که به چنين کارهايی دست می زنند را محاکمه کند.