تلاش دیپلماتیک چین برای پایان خشونت در سوریه

دولت چین گفته است که نماینده ای را به سوریه خواهد فرستاد تا در خصوص پایان دادن به خشونتها در آن کشور گفتگو کند.

ژای جون، معاون وزیر امور خارجه چین روز جمعه (فردا) یک دیدار دو روزه از چین سوریه را آغاز خواهد کرد. او هفته گذشته با یک هیات از مخالفان دولت سوریه نیز ملاقات کرده بود.

وزارت امور خارجه چین گفته است که آن کشور می خواهد در پایان دادن به یازده ماه شورش و خشونت در سوریه نقش سازنده ای ایفا کند.