نشست سازمان بهداشت جهانی در باره ویروس آنفلوانزای مرغی

سازمان بهداشت جهانی یک نشست دو روزه ای را در خصوص مقدار تحقیقات علمی در باره ویروس آنفلوانزای مرغی در ژنو آغاز کرده است.

دولت آمریکا پیشتر از محققان خواسته بود که نتیجه تحقیقات خود در باره این ویروس را به طور کامل منتشر نکنند.

آمریکا نگران است که این اطلاعات مورد استفاده گروههایی قرار گیرد که برای مقاصد سوء بخواهند انتقال این ویروس کشنده را از طریق انسان به انسان ترویج دهند.