پلیس بانکوک موتورسیکلت مظنونان ایرانی را پیدا کرد

به گزارش نشریه بانکوک پست، پلیس تایلند یک موتور سیکلت پیدا کرده که از روز انفجار سه بمب در بانکوک و دستگیری ایرانیان مظنون به طراحی بمبگذاری، کسی به سراغ آن نرفته بود.

معاون رئیس پلیس تایلند گفته است که این موتور سیلکت را «مسعود صداقت زاده» یکی از مظنونان دستگیر شده خریده بود.

به گفته شاهدان، مظنونان از این موتور سیلکت برای رفت و آمد استفاده می کردند، اما هنوز معلوم نشده که آیا این افراد قصد داشته اند از این موتورسیکلت برای عملیاتی که آن را طراحی می کردند استفاده کنند یا خیر.