مردم لتونی زبان روسی را نخواستند

نتایج یک همه پرسی در لتونی مشخص کرد که مردم این کشور با تبدیل زبان روسی به یک زبان رسمی در این کشور مخالفت کرده اند.

کمیته رای گیری اعلام کرد تقریبا دو سوم افرادی که نام نویسی کرده بودند، در این رای گیری شرکت کردند. میزانی که بیش از رای گیری های قبلی بوده است.

این همه پرسی، که توسط جنبش روس زبانان پیشنهاد شده بود، باعث شد تفاوت نظرها درباره این زبان در لتونی بیشتر خود را بروز دهد.

روس زبان های لتونی، که حدود یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، بارها از تبعیض علیه خود شکایت کرده اند.

اما مردم لتونی می گویند به اجرا گذاشتن این رفراندوم نوعی تعدی به استقلال آن کشور است.

مسئولین می گویند از بیش از ۹۰ درصد آراء شمرده شده، ۷۵ درصد مخالف اعلام زبان روسی به عنوان یکی از زبان های اصلی این کشور بوده اند.