'معوقات بانکی ایران ۴۵ هزار میلیارد تومان است'

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران گفته که معوقات بانکی در کل کشور بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ سهم استان کردستان تنها ۵۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحیمی گفته که افراد زیادی این پولها را با بهره بانکی کم دریافت کرده اند و اکنون برگرداندن آن برای آنها زیاد مقرون به صرفه نیست.

مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند.

بانکها از چند سال پیش با کمبود منابع روبه رو هستند و سعی دارند تا به هر شکل ممکن دست کم بخشی از طلب های خود را وصول کنند اما آمار جدید نشان می دهد که طلب بانکها نه تنها کاهش پیدا نکرده که بیشتر هم شده است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که بسیاری از کسانی که وام گرفته اند به دلیل رکود اقتصادی قادر به پرداخت وام های خود نیستند.

به گفته آقای رحیمی، "معوقه های بانکی برای ما حسن و نشانه خوبی نیست و برای افرادی که بدهی خود را پرداخت نمی کنند معوق بانکی عیب محسوب می شود."