'نسل مردان منقرض نخواهد شد'

تحقیقات جدید این فرضیه را که کوروموزم Y ممکن است منقرض شود، مورد تردید قرار داده است.

پیش تر تحقیقاتی که بر روی زیست و آینده کوروموزوم Y انجام گرفته بود، پیش بینی می کرد که این کوروموزوم که تنها توسط مردان می تواند منتقل شود در پنج میلیون سال آینده از بین خواهد رفت.

کوروموزوم Y تعیین کننده جنسیت جنین است و در صورتی که این کوروموزوم در کنار کوروموزوم X قرار گیرد، جنسیت جنین مرد خواهد بود اما اگر هر دو کوروموزوم از نوع X باشند، آن وقت نطفه حاوی نوزاد دختر خواهد شد.

پروفسور جنیفر گریوز از دانشگاه ملی استرالیا، پیش تر در کتابی تحت عنوان "آینده بدون مردان" و بر اساس تحقیقات پزشکی خود گفته بود که نسل مردان در مدتی حدود پنج میلیون سال منقرض خواهد شد چرا که روند طبیعی نابودی ژنها کورموزوم Y چنین نشان می دهد وتعداد ژن های این کوروموزوم تنها ۷۸ ژن است در حالی که کوروموزوم X حاوی ۸۰۰ ژن است.