یک مدرسه ابتدایی در شمال شرق نیجریه آتش زده شد

در شهر مایدوگوری واقع در شمال شرق نیجریه یک مدرسه ابتدایی به آتش کشیده شده است.

مقامات این شهر می گویند که چهار کلاس این مدرسه آتش زده شده است و تمام نشانه ها حاکی از دست داشتن گروه تندروی اسلامی بوکو حرام در این آتش سوزی است.

این سومین مدرسه این شهرست که طی چند روز گذشته به آتش کشیده می شود.

ماه گذشته در یک فیلم ویدیویی رهبر بوکو حرام تهدید کرده بود که به مدارس غیر اسلامی حمله خواهد کرد.

عبارت "بوکو حرام" یعنی تحصیل به سبک غربی حرام است و این گروه افراطی با انتخاب این اسم، بر مخالفت خود با تمام مدارس غیراسلامی تأکید کرده است.