تصویب ازدواج همجنس گرایان در مریلند

مجلس سنای ایالتی در مریلند آمریکا با ازدواج همجنس گرایان موافقت کرده است.

مجلس نمایندگان این ایالت که در شمال شرقی آمریکا قرار دارد، هفته پیش قانون ازدواج افراد همجنس را تصویب کرده بود.

پیشبینی می شود با امضای این مصوبه به وسیله مارتین اومالی، فرماندار مریلند، ازدواج همجنس گرایان در این ایالت به زودی قانونی شود.

به این ترتیب، مریلند هشتمین ایالت آمریکاست که با ازدواج همجنس گرایان موافقت می کند.

کریس کریستی، فرماندار جمهوری خواه ایالت ویرجینیا هفته پیش مصوبه مشابهی را وتو کرد.

کاتولیک ها و مسیحیان اوانجلیست در مجالس قانونگذاری مریلند که با تصویب این طرح مخالفت بودند، تهدید کرده اند آن را در ماه نوامبر، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و کنگره به همه پرسی بگذارند.