پلیس فعالان "اشغال لندن" را از محل اعتراضشان بیرون کرد

پلیس لندن، معترضان به سیاست های اقتصادی مشهور به جنبش "اشغال لندن" را از محل اقامتشان در جلوی کلیسای سنت پل بیرون کرد.

هفته گذشته معترضان از فرصتی که برای اعتراض به رای دادگاه عالی داشتند، سر باز زدند.

حال با استناد به رای دادگاه مقام های شهری معترضان را دارند از مکانی بیرون می کنند که حدود چهار ماه است در اشغال آنان است.

این معترضان که بعد از جنبش های مشابه در آمریکا، دست به تجمع در مقابل کلیسای سنت پل زدند، مخالف سرمایه داری به شکل کنونی آن هستند و می گویند که با آزمندی و طمع شرکتهای بزرگ مخالفند.