'نوزادان پیشرس بیشتر در معرض ابتلای به بیماری قرار دارند'

نتیجه تحقییقات انجام شده در بریتانیا حاکی از آن است که نوزادانی که حتی کوتاه مدتی قبل از کامل شدن دوره سی و نه ماهه بارداری متولد می شوند ممکن است با احتمال بیشتر بروز دشواری های بهداشتی در پنج سال اول زندگی خود مواجه باشند.

معمولا دوره بارداری از هفته سی و هفتم "کامل" تلقی می شود اما پزوهشگران با بررسی پرونده پزشکی چهارده هزار نوزاد طی ده سال گذشته نتیجه گرفته اند که تولد قبل از سی و نه هفتگی با افزایش هر چند اندک احتمال ابتلای به بیماری هایی مانند آسم همراه است و هر چه دوره حاملگی کوتاه تر باشد، این احتمال بیشتر می شود.

نتیجه این تحقیقات در نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده و ممکن است باعث بازنگری در حمایت هایی شود که از خانواده های با نوزادان پیشرس به عمل می آید.