ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده در ایران

با تصویب بخش دیگری از لایحه جدید حمایت خانواده در مجلس ایران، از این پس حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، مگر در موارد ضروری و با اجازه دادگاه، ممنوع شده است.

در بخش دیگری از این لایحه آمده است که رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی لازم است.