منطقه نفت خیز شرق لیبی خود را "نیمه خود مختار" اعلام کرد

رهبران قبایل و فرماندهان گروه های شبه نظامی شهر بنغازی در شرق لیبی این منطقه نفت خیز را "نیمه خود مختار" اعلام کرده اند.

رهبران قبایل و فرماندهان شبه نظامیان شرق لیبی گفته اند این منطقه که "برقه " نامیده می شود، ده ها سال نادیده گرفته شده است.

رهبران قبایل، شورایی را برای رسیدگی به امور محلی این منطقه تعیین کرده اند.

شورای انتقالی لیبی، اما، از این تصمیم رهبران قبایل شرق آن کشور استقبال نکرده است.