'شورای نگهبان با هیات نظارت بر قانون اساسی مخالف است'

در حالیکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، حکم انتصاب اعضای "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" را صادر کرده، خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته است که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود در این مورد یادآور شده است که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم وی هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که شورای نگهبان با تشکیل آن مخالفت کرد.

این خبرگزاری به نقل از سخنگوی شورای نگهبان نوشته است که نظر مخالف این شورا همچنان به قوت خود باقی است و افزوده که بعید نیست که شورای نگهبان به زودی نظری را که در مورد اقدام دولت آقای خاتمی ابراز داشته بود در مورد تصمیم آقای احمدی نژاد نیز تکرار کند.