توفان عظیم مغناطیسی با سرعت به سوی زمین در حرکت است

پژوهشگران گفته اند که یک توفان عظیم مغناطیسی ناشی از وقوع یک انفجار خورشیدی به زودی به کره زمین برخورد می کند و با تغییر در شرایط مغناطیسی زمین، می تواند باعث بروز اختلالاتی در ارتباطات ماهواره ای، پرواز هواپیماها و همچنین شبکه انتقال برق شود اما زیان جسمی برای انسان ندارد.

در اثر این انفجار خورشیدی، مقادیر عظیمی از ذرات دارای بار مغناطیسی با سرعتی بیش از هزار و ششصد کیلومتر در ثانیه به سوی کره زمین در حرکت است و باعث بروز بزرگترین توفان مغناطیسی در زمین طی پنج سال اخیر خواهد شد.

یکی از آثار احتمالی دیگر این توفان مغناطیسی این است که ممکن است پدیده شفق قطبی (آئورا) در مناطق جنوبی تر نیمکره شمالی هم قابل مشاهده باشد.