مجروح شدن ۵۰ زن در يک تظاهرات دانشگاهی در عربستان

در تظاهراتی خشونت آمیز در یک دانشگاه در عربستان سعودی، ۵۰ زن مجروح شدند.

صدها زن در تظاهراتی در دانشگاه خالد شاه شرکت کردند و خواستار مدیریت بهتر و رفع تبعیض در دانشگاه شدند.

گفته می شود، پس از مقابله نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرکنندگان دهها نفر زخمی شدند.

مسئولین دانشگاه می گویند که دانشجویان به کارمندان دانشگاه حمله کردند.

به نظر می رسد مجروح شدگان یا توسط نیروهای امنیتی یا زیر دست و پا زخمی شده اند.

از سال پیش تا کنون چندین تظاهرات در دانشگاههای عربستان سعودی علیه سیستم دانشگاهی که گفته می شود علیه زنان تنظیم شده گزارش شده است.