دولت کنیا ۲۵ هزار پرستار را به خاطر شرکت در اعتصاب اخراج کرد.

دولت کنیا ۲۵ هزار پرستار را به خاطر شرکت در اعتصاب برای حقوق بهتر اخراج کرد.

آلفرد موتا، سخنگوی دولت از تمام "نیروهای حرفه ای در خدمات درمانی که بیکار یا بازنشسته اند" خواسته روز جمعه برای مصاحبه استخدامی به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند.

کارکنان خدمات درمانی که عموما پرستارند چهار روز را با تقاضا برای شرایط بهتر کاری، و نیز و حقوق و مزایای بیشتر در اعتصاب بوده اند.

اتحادیه پرستاران این اقدام دولت را تاکتیکی برای مذاکره دانسته است.

با این همه آقای موتا گفته کارکنان خدمات درمانی با بازنگشتن به سرکارهایشان کاری "غیراخلاقی" انجام داده اند.

به گفته وی این عده دیگر کارمند دولت محسوب نمی شوند.

ویکتور نگانی مدیر اتحادیه دکتران داروساز، دندانپزشکان و پزشکان به بی بی سی گفته جایگزین کردن این تعداد نیروی باسابقه کاری بسیار دشوار است.

.