نقض امنیت اف بی آی پلیس فدرال آمریکا با حمله هکرها

هکرهایی که خود را وابسته به جنبش "آنتی سک" خوانده اند به وب سایت شرکتی حمله کرده اند که به نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا تجهیزات می فروشد.

در پیامی که روی وب سایت این شرکت منتشر شده آمده : "با احترام به جرمی هموند."

آقای "هموند" هکری است که روز گذشته به اتهام حمله به موسسه مطالعات استراتژیک "سترتفور" در شیکاگو دستگیر شد.

این حمله دومین حمله اینترنتی است که امنیت اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا را نقض می کند.

اف بی آی ۵ نفر دیگر را نیز در ارتباط با جرایم رایانه ای دستگیر کرده که "هکتور خاویر منسگر" رهبر گروه هک لولز سک هم در میان آنهاست.