سازمان ملل متحد: نیاز به آب در دنیا نگران‌کننده است

مطالعاتی که زیر نظر سازمان ملل متحد انجام شده است، نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای منابع آب در جهان به شدت نگران‌کننده شده است و لازم است در این باره، به گونه‌ای بنیادین بازاندیشی شود.

این گزارش در نشست مجمع جهانی آب در شهر مارسی فرانسه منتشر شد و در آن آمده است که تقاضا برای منابع آب، منابع غذایی کشاورزی، منابع انرژی و خدمات بهداشتی در حال افزایش است.

در این گزارش آمده است که تغییرات اقلیمی باعث می‌شود روند بارندگی‌ها تغییر کند که موجب بروز خشکسالی‌های گسترده‌تر و آب شدن یخچال‌های طبیعی می‌شود و در نهایت، میزان تولید و عرضه منابع مورد نیاز جهان را کم می‌کند.

در این گزارش سازمان ملل متحد اضافه شده است که آسیا محل زندگی ۶۰ درصد از جمعیت دنیا است، ولی فقط حدود یک سوم منابع آب جهان را دارد.