توقیف ویژه نامه روزنامه ایران در آستانه سوال از احمدی نژاد

روزنامه ایران از توقیف ویژه نامه این نشریه به دستور مقام های قضایی خبر داده است.

روزنامه ایران که نشریه رسمی دولت این کشور است، توقیف ویژه نامه خود را به طرح سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد نسبت داده است.

به نوشته روزنامه ایران، این ویژه نامه به دستور بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه در حین انتشار و پیش از توزیع توقیف شده است.

بر این اساس، این ویژه نامه که به وسیله گروهی از طلاب تهیه شده، سعی داشت " با رویکرد فکری- اندیشه ای به بندهای ده گانه سوال از رییس جمهور" پاسخ دهد.

محمود احمدی نژاد قرار است چهارشنبه به مجلس برود تا به سوال های نمایندگان منتقد پاسخ دهد.