مقابله خشونت آميز پليس مراکش با تظاهرکنندگان

پليس مراکش روز چهارشنبه برای مقابله با تظاهرکنندگان در رباط، پايتخت اين کشور، از خشونت استفاده کرد.

اين معترضان برای اعلام همبستگی با تظاهرکنندگان در شمال اين کشور تجمع کرده بودند.

پليس مراکش استفاده از خشونت را رد کرد و گفت که تظاهرکنندگان برای اين گردهمايی مجوز نداشته اند.

تظاهرکنندگان می گويند هدف آنها برگزاری تظاهراتی صلح آميز بوده است.