'مردم افغانستان سربازان آمریکایی را با زور بیرون کنند'

مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از مردم افغانستان خواسته است که سربازان آمریکا را با زور بیرون کنند.

به گفته آقای جزایری، در افغانستان نشانه هایی هست که "ثابت می کند افغان ها جبهه جدیدی علیه سلطه پوچ و پوسیده آمریکا تشکیل خواهند داد."

آقای جزایری افزوده :"گسترش راهپیمایی ها و تظاهرات ملت مسلمان افغانستان، تشکیل هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع آمریکا از جمله اقداماتی است که هم اینک می تواند علیه متجاوزین سازماندهی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد."

مقام های آمریکا، بارها ایران را به تجهیز شبه نظامیان در افغانستان متهم کرده اند، اما ایران این اتهام‌ها را بی اساس خوانده است.