کره شمالی با بازرسی آژانس انرژی اتمی موافقت کرد

سرپرست مذاکرات هسته ای کره شمالی تایید کرده که دولت او از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت می کند تا به منظور حصول اطمینان از توقف برخی برنامه های هسته ای، از تاسیسات اتمی آن کشور بازرسی کنند.

در حالیکه تحریم های بین المللی فشار فراوانی را بر اقتصاد کره شمالی وارد کرده است ، اخیرا آمریکا با اعطای کمک های غذایی به آن کشور در برابر توقف برخی برنامه های اتمی موافقت کرد و تصمیم اخیر کره شمالی می تواند به منزله گامی در اجرای این توافقنامه تلقی شود.

هفته گذشته کره شمالی اعلام کرد که در نظر دارد یک فروند موشک بردبلند حامل ماهواره را به فضا پرتاب کند و اعلام این برنامه با ابراز ناخرسندی آمریکا، ژاپن و کره شمالی مواجه شد و تردیدهایی را درباره پایبندی کره به توافقنامه با آمریکا به دنبال آورد.