ادعای نظامیان شورشی مالی: رئیس جمهوری برکنار شد

گروهی ازنظامیان شورشی در کشور مالی، در غرب آفریقا، اعلام کرده اند که احمدو تومانی توره، رئیس جمهوری، را برکنار کرده، قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورده و در کشور مقررات منع رفت و آمد شبانه برقرار کرده اند اما هنوز از سوی رئیس جمهوری واکنشی به این ادعا گزارش نشده است.

سروان امادو سانوگو، رهبر شورشیان، در تلویزیون مالی گفت که در واکنش به تقاضای بین المللی برای خاتمه ناآرامی های خشونت آمیز اخیر در پایتخت و چند نقطه دیگر مالی ناگزیر شده است رئیس جمهوری را برکنار کند.

در جریان ناآرامی های اخیر مالی، کاخ ریاست جمهوری هدف حمله نظامیان شورشی قرار گرفت که گفته اند آقای توره در مقابله با شورش جدایی طلبان توارگ، از قبایل کوچی بربر در شمال مالی، از خود بی کفایتی نشان داده است.