افزايش شمار کشته شدگان حادثه کشتی کاستا کونکورديا

دو ماه پس از غرق شدن کشتی کاستا کونکورديا، جنازه های بيشتری در آبهای اطراف آن پيدا شده است.

ماموران امداد پنج جنازه را در شکافی کوچک میان لاشه کشتی و بستر دريا يافتند.

به این ترتیب شمار قربانيان اين حادثه به سی نفر افزايش به 30 نفر افزایش یافته و هنوز دو نفر مفقود الاثر هستند.

ماموران امداد می گويند تا آخر هفته جاری دو هزار و پانصد تن سوخت را از اين کشتی خارج خواهند کرد.

وکلای ايتاليايی کاپيتان اين کشتی را مسئول اصلی اين حادثه می دانند.