رئيس جمهوری فرانسه خواستار اتحاد ملی شد

نيکلا سارکوزی، رئيس جمهوری فرانسه، پس از محاصره سی ساعته که با مرگ محمد مراح، مظنون کشتار تولوز، به پايان رسيد، خواستار وحدت ملی شد.

آقای سارکوزی گفت مسلمانان فرانسوی هيچ ربطی به اين کشتار ندارند و نبايد به آنها تهمت زده شود.

آقای مراح، در حالی که سعی کرد از پنجره به بيرون فرار کند، توسط پليس فرانسه کشته شد.

او به قتل سه کودک يهودی، سه سرباز و يک روحانی يهودی هم اقرار کرده بود.