موزه لوور پربيننده ترين موزه دنيا

سال گذشته موزه لوور در پاريس بيشترين ديدار کننده را در بين موزه های هنر دنيا داشته است.

نظرسنجيها نشان می دهد که نزديک به هشت ميليون و نهصد هزار نفر از اين موزه ديدار کرده اند.

اين رقم نشان می دهد تعداد ديدارکنندگان نسبت به سال گذشته پنج درصد افزايش يافته است.

موزه متروپالیتن شهر نيوريورک در رده دوم و موزه بريتانيا در رده سوم اين نظرسنجيها قرار گرفته است.

دو موزه نشنال گالری و تيت در لندن هم در مکان چهارم و پنجم موزه های پر بيننده دنيا هستند.