حسن سمندری، نوازنده کهنه کار موسیقی‌ نواحی ایران درگذشت

حسن سمندری، نوازنده کهنه کار موسیقی‌ نواحی ایران، درگذشت. آقای سمندری نوازنده و سازنده دو تار بود.

مهدی اخوان ثالث ، شاعر معاصر، درباره حسن سمندری گفته بود که او با دوتارش محشر کبری می کرد.

او آخرین بار پنج سال پیش در تهران به همراه جلال ذوالفنون برنامه اجرا کرد.

جلال ذوالفنون، نوازنده سه تار، هم چند روز پیش در گذشت.

آقای سمندری در جنوب خراسان متولد شده بود و هنگام مرگ هشتاد سال داشت.