برادر مظنون به تیراندازی‌ها در فرانسه از این اقدام حمایت کرد

پلیس فرانسه می گوید برادر بزرگتر محمد مراح، مظنون به قتل هفت نفر در جریان تیراندازی هایی جداگانه در شهر تولوز گفته است که به اقدام برادرش افتخار می کند.

در جریان تیراندازی در مقابل یک مدرسه یهودی، سه دانش آموز و یک خاخام یهودی کشته شدند.

یک هفته پیش ازاین حادثه در جریان تیراندازی هایی در این شهر سه سرباز کشته شدند.

عبدالقادر مراح، برادر محمد مراح توسط پلیس ضد تروریسم در پاریس تحت بازجویی قرار گرفته است.

او در جریان بازجویی گفته که از تصمیم برادرش اطلاعی نداشته است.

محمد مراح عامل این تیراندازی ها روز پنج شنبه سوم فروردین ماه درپی محاصره مجتمع مسکونی اش، در جریان عملیات پلیس کشته شد.

مقام های دادستانی فرانسه گفتند که آقای مراح در حالی که سعی داشت فرار کند، کشته شد.