سازمان "نجات کودکان": کمک های غذايی به نيجر ضروری است

سازمان خیریه "نجات کودکان" می گويد که بحران غذايی در نيجر ممکن است به يک فاجعه تبديل شود مگر آنکه ميليونها دلار به اين کشور کمک شود.

بنا به گزارش اين سازمان، نزديک به شش ميليون نفر در نيجر به علت از دست دادن محصولات کشاورزی و افزايش قيمت غذا به "شدت به کمک" احتياج دارند.

جاستين فورسيث، مدير کل اين سازمان، که به تازگی از نيجر برگشته است به بی بی سی گفت، کودکان زيادی دچار سوء تغذيه هستند و خانواده های زيادی غذا ندارند.

او می گويد وقت زيادی باقی نمانده و کمکهای فوری برای نجات مردم ضروری است.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، بيش از يک ميليون کودک در اين کشور دچار سوء تغذيه هستند.