احمد زیدآبادی به مرخصی رفت

احمد زید آبادی روزنامه نگار اصلاح طلب که از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ در زندان به سر می برد به مدت هفت روز به مرخصی رفته است.

او در این مدت فقط یک بار دیگر آن هم پس از گذراندن بیش از دو سال در زندان در تابستان سال گذشته برای دو روز به مرخصی رفت.

احمد زیدآبادی، از جمله چهره هایی بود که پس از انتخابات بازداشت و به طور دسته جمعی محاکمه شدند.

او در دادگاه به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

پیشتر در روز سه شنبه، ۸ فروردین مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت که او نیز در زندان رجایی شهر به سر می برد، به مرخصی رفت.

او که در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.