معترض تبتی در اثر خودسوزی درگذشت

روز چهارشنبه، ۹ فروردین (۲۸ مارس) گزارش شد که یک معترض تبتی که در اعتراض به سفر هو جینتائو، رئیس جمهوری چین از هند دست به خودسوزی زده بود در بیمارستانی در دهلی، پایتخت این کشور، درگذشته است.

روز دوشنبه این هفته این مرد تبتی در میدانی در هند با ریختن بنزین، مبادرت به خودسوزی کرد و به بیمارستان انتقال یافت.

فعالان تبتی گفته اند که طی سال گذشته، دست کم بیست نفر که در اعتراض به ادامه حکومت چین بر تبت دست به خودسوزی زده بودند جان خود را از دست دادند.