کشف میلیاردها سیاره مشابه زمین در کهکشان راه شیری

اختر شناسان می گویند که احتمالا شش میلیارد سیاره دیگر در گیتی وجود دارد که می تواند مانند کره زمین پذیرای حیات باشد.

دانشمندان در شیلی می گویند که مطالعات آنها بروی کرات و ستاره های کهکشان راه شیری نشان می دهد حدود ۴۰ درصد از کرات این کهکشان مشخصاتی همچون کره زمین دارند و در فاصله ای از ستارگانی نظیر خورشید قرار گرفته اند که می توانند منابع آب هم در خود داشته باشند.

این تحقیقات برآورد کرده که حدود یکصد عدد از این سیاره ها در فاصله کمتر از ۳۰ سال نوری از زمین واقع شده اند.