خلبان آمریکایی 'وحشت زده' به اختلال در پرواز متهم شد

در تگزاس آمریکا، خلبان یک هواپیمای مسافری در جریان یک پرواز داخلی به ایجاد اختلال در کار خدمه پرواز متهم شده است.

هنگام پرواز، خلبان کلیتون آزبون که ظاهرا دچار جنون آنی شده بود، فریاد زده بود که در هواپیما بمب کار گذاشته شده و از مسافران خواسته بود دعا کنند.

مسافران با او گلاویز شدند و او را آرام کردند تا هواپیما به شکل اضطراری به زمین نشست.

وی در صورت محکومیت، ممکن است به بیست سال زندان محکوم شود.