لغو مدرک دکترای رئیس جمهور مجارستان به خاطر تقلب

در پی اتهام سرقت علمی علیه پال اشمیت، رئیس جمهوری مجارستان، دانشگاه سملوایز در بوداپست، پایتخت، اعلام کرده است که این دانشگاه مدرک دکترای آقای اشمیت را پس گرفته است.

به گفته رئیس این دانشگاه، بررسی رساله دکترای پال اشمیت که در سال 1992 تسلیم دانشگاه شد نشان می دهد که محتوای آن "نه با ضوابط علمی انطباق دارد و نه با موازین اخلاقی" و به همین دلیل، وی شایسته دریافت مدرک دکترا نیست.

روز سه شنبه این هفته، کمیته ای که از سوی دانشگاه سملوایز تعیین شده بود نتیجه گرفت که آقای اشمیت بخش قابل توجهی از رساله دکترای خود در مورد بازی های المپیک در عصر حاضر را از تحقیقات سایرین "نسخه برداری" کرده بود.

احزاب مخالف خواستار استعفای رئیس جمهوری شده اند.